Hva betyr tilpasset opplæring – anbefalt litteratur

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk  er ord som stadig krever  utdyping. Her presenteres et utvalg tidsskriftartikler som alle er grundige, interessante,  og gir mange forskjellige vinklinger på temaet:

Eirik S. Jenssen: «Jeg føler jeg har veldig lite ordinær undervisning i den klassen». Spesialpedagogikk 07/2011, side 41 – 52

Nøkkelordene for denne artikkelen er: Tilpasset opplæring, lærerrollen, spesialundervisning og samarbeid. Åtte lærere gir sin forståelse av begrepene. Forfatteren er ansatt ved Høgskolen i Sogn og Fjordane som stipendiat. Artikkelen konkluderer med at lærerne tolker og håndterer begrepene svært ulikt. Alle de åtte lærerne gir uttrykk for at den privatpraktiserende lærer fortsatt rår grunnen.

Susan Tetler: Inkluderende specialpædagogik ….. som konstruktiv selvmotsigelse. Tidsskriftet Specialpædagogik nr, 3/2011, side 3 – 14

Susan Tetler leder et forskningsprogram ved Danmarks Pædagogiske Universitet som heter Social- og specialpædagogik i et inkluderende perspektiv. Hvordan yte støtte på en måte som ikke stigmatiserer det enkelte barn og den enkelte ungdommen, men heller gir barn og unge muligheter til å delta aktivt – er en av flere utfordringer hun dveler ved i artikkelen. Og ikke minst ser hun på hvordan spesialpedagogiske tilbud i en kommune kan inkluderes i hver enkelt kommunes pedagogiske virksomhet slik at det blir bra for hele kommunens skolevesen.

Ingrid Fylling: Tilpasning for alle? Modell og praksis i forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Norsk  Pedagogisk Tidsskrift 4/2007 side 303 – 315

Hovedmålsettingen i dette prosjektet som behandles i  artikkelen, Modellprosjektet, har vært å redusere omfanget av spesialundervisningen ved å gjøre den ordinære opplæringen mer tilpasset. Til tross for denne intensjonen, blir ikke omfanget redusert. Fylling gir fire mulige forklaringer på dette, og bruker eksempler fra prosjektet.

Anne Kostøl og Sølvi Mausethagen: Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap. Paideia 2/2011 side 38 – 48

Undertittelen til denne artikkelen er: Kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer. Seks skoler er med i undersøkelsen, tre har større atferdsproblemer i skolemiljøet, tre har mindre av dette. Forfatterne har observert i klasserom og intervjuet lærere. De har vektlagt å se nærmere  på hvordan undervisningen er organisert  og hvordan hvilke arbeidsmåter som velges påvirker både elevers atferd og arbeidsinnsats.

Peder Haug: God opplæring for alle – eit felles ansvar. Norsk Pedagogisk tidsskrift 2/2011 side 129 – 140

Hva betyr det for elevene  at de to kunnskapsområdene allmennpedagogikk og spesialpedagogikk er delt? Bakgrunnen for et så omfattende spørsmål er en undersøkelse av aktiviteten i 45 klasserom. Peder Haug er en skoleforsker som trekker lange linjer, og han diskuterer inngående her påstanden om at skolen er konstruert for noen  elevgrupper, og ikke for alle.

Thomas Nordahl: Undervisningens kompleksitet og lærernes valgmuligheter. I: Berg, D. G og Nes, K: (red): Kompetanse for tilpasset opplæring. Oslo: 2007. side 55 – 67

«Det er grunn til å hevde at lærernes muligheter for å realisere tilpasset opplæring og en god undervisningskvalitet, kan bedres ved at lærere i større grad reflekterer sammen for å kunne se opplæringssituasjoner på flere måter, og ved å anvende flere kilder til kunnskap enn kun den erfaringsbaserte. Det innebærer at skoleledere og lærere bør erstatte sikkerhet med drøftinger og refleksjon» Dette er hentet fra Thomas Nordahls artikkel. Han vil til livs de enkle og bastante svar på utfordringer knyttet til tilpasset opplæring, og skriver at slike svar vil være en enorm overforenkling av kompleksiteten i skolen og klasserommet.

Har du lyst til å lese noen av disse, er de lette å finne i et bibliotek nær deg. Eller du kan kontakte kirsti.tveitereid@uis.no på Læringsmiljøsenteret, så sender vi lesestoffet.

Hva betyr tilpasset opplæring – anbefalt litteratur